Fundacja Perła Sztuki zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000422116 – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. 

 

Statutowym przedmiotem działalności fundacji jest:

- wspieranie polskiej kultury i sztuki na tle światowym w szczególności polskiej sceny artystycznej

- stworzenie platformy edukacyjnej rozwijającej wrażliwość artystyczna młodego pokolenia 

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- organizację warsztatów edukacyjnych

- promowanie młodych artystów

- fundowanie stypendiów

- organizacje festiwali i pokazów filmowych, wystaw, koncertów, spektakli i innych wydarzeń kulturalno – artystycznych